DOĞ PAŞ ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

 

DOĞ PAŞ ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

1.       VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

 

Mersis No                     : 0704009825600012

Telefon Numarası         : 0 (212) 02128525000

Adres                            : Barbaros Hayrettin Paşa Mah.1992 Sk.No:30 Kat.5 Esenyurt-İSTANBUL

2.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:

Kişisel verileriniz, DOĞ PAŞ ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir.

 Kişisel verileriniz verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle şirketimiz ofisleri ve bayiler vasıtasıyla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

·                    DOĞ PAŞ ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,

·                    Mevzuattaki kanunlar uyarınca, DOĞ PAŞ ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları düzenleyebilmek amacıyla,

·                    Çalışanların, misafirlerin ve DOĞ PAŞ ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ a ait binaların güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek amacıyla,

·                    Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması amacıyla,

·                    DOĞ PAŞ ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ bünyesinde çalışan personelin çalışan memnuniyetine yönelik eğitim faaliyetleri amacıyla,

·                    DOĞ PAŞ ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ’ın ticari alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,

·                    DOĞ PAŞ ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİŞ.’ın kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla,

·                    Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi , Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi  amacıyla

·                    Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, şirketimizin  meşru menfaat ve amaçlarıyla işlenmektedir.

 

3.      KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

·                    Kişisel verileriniz, Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklarımıza,

·                    Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,

·                    Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla başta SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarına,

·                    DOĞ PAŞ ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ . bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanması ve firmamız müşterileriyle kurulan ticari ilişki sebebiyle; başta bankalar olmak üzere diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, mali müşavirlik-muhasebe hizmetleri sunan kişilere,  bireysel emeklilik vs ile ilgili olarak Sigorta Firmalarına, şirketimizin dava ve icra takiblerini yürütecek avukatlara, iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülükler kapsamında İSG hizmeti alınan firmalara, İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi sırasında işyeri hekimine,

kargo şirketlerine ve posta kuruluşlarına,  

·                    Müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi, mal/hizmet satım süreçlerinin yürütülmesi ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. AŞ.e,

·                    Eğitim ve dinlenme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,

            aktarılabilmektedir.

 

4.       KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

      Kişisel verileriniz DOĞ PAŞ ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. veya ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ - DOĞPAŞ. adına veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, iş başvuru formları, üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda DOĞ PAŞ ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.’ın hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

5.      İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARI:

            DOĞ PAŞ ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ -. bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

·                    Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·                    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·                    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·                    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı kategorilerini,

·                    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·                    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·                    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·                    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


            Yukar
ıda belirtilen haklarınızı kullanmak için DOĞ PAŞ ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ - yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu yukarıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz.

            Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler DOĞ PAŞ ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ - tarafından duyurulacaktır.

            Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.